Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Закрила - онлайн инструмент, представящ систематизирана институционална информация за бежанците в България.

slide

За честни избори - “crowdsourcing” инструмент, представящ карта на нарушенията в изборния процес в България, базиран на платформата Ушахиди, който стартира работа за президентските и местните избори през 2011 г.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

На тази страница ще намерите публикации и ресурси, които ИРПС разработва в рамките на своята дейност. Всички материали могат да се изтеглят и използват свободно, след опоменаването на източника им.
Възходящо    ●    Низходящо

„Партийното финансиране в България”


В доклада „Партийното финансиране в България”, авторите от Институт за развитие на публичната среда представят дефицитите в системата за финансиране на политическите субекти в страната, добър международен опит в това отношение, както и своите препоръки за реформа в тази област.

В последните години е налице необходимост от обществен дебат и промени, както в размера на държавната субсидия за политическите партии, така и като цяло в модела на партийно финансиране. Надяваме се, че проучването ни ще подпомогне усилията за намиране на по-добри решения за реформа в сферата на партийното финансиране в страната.

Изследването е част от проект „Укрепване на гражданския и институционален капацитет за свободни и честни избори“, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, осъществен с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

С доклада може да се запознаете в прикачения файл. 


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

„Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни“


В настоящия текст „Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни“ авторите - доц. д-р. Калоян Харалампиев (Софиийски университет “Св. Климент Охридски") и доц. д-р Ангел Марчев (Университет за национално и световно стопанство), детайлно представят как се планира и провежда едно емпирично изследване. Описани са въпросите, на които трябва да си отговорим когато планираме изследване, както и тези, на които трябва да отговаря самото изследване.

Надяваме се настоящият текст да подпомогне дейността на гражданските активисти, НПО, журналисти и други заинтересовани в усилията им да придобият умения за изследване и използване на данни за застъпничество и да усилят посланията си към публиката.

Наръчникът е част от проект „Укрепване на гражданския и институционален капацитет за свободни и честни избори“, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, осъществен с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.Свалете прикачените документи:


uploadet file

Информираност и роля на кампанията за президентски избори и референдум


За втора поредна година по поръчка на Институт за развитие на публичната среда и финансирано с проектни средства на организацията агенция Алфа Рисърч провежда национално представително проучване за информираността и ролята на кампанията за Президентските избори и Националния референдум. Настоящото изследване е проведено в периода 19 – 24 октомври 2016г. сред 1013 пълнолетни граждани от цялата страна.

Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица. Алфа Рисърч носи отговорност за данните и интерпретацията, публикувани на нейния сайт, но не и за избирателно или манипулативно използване на тези данни. 

С изследването на агенция Алфа Рисърч можете да се запознаете от прикачените по-долу файлове или от уебстраницата на самата агенция.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Становище на ИРПС по Конституционно дело № 8/2016 г.


На 30.05.2016 г. по сезиране от страна на президента на Република България, Конституционният съд образува дело № 8/2016 г. за установяване на противоконституционност на решението за провеждане на национален референдум, прието от Народното събрание на 12 май 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 37 от 2016г.), в частта по т. 2, 4 и 6, относно приетите с акта въпроси, както следва:

 

-по т. 2: „Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120?“;

 

-по т. 4: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите?“;

 

-по т. 6: „Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и началниците на районнитеуправления в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“.

 

Институтът за развитие на публичната среда бе поканен от Конституционния съд, за да изпрати свое писмено становище, тълкуващо въпроси от образуваното дело. С изпратеното до КС становище на организацията ни ще можете да се запознаете като изтеглите прикачения по-долу документ. 


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Проучване на събитията, случили се през 2015 г. в Гърмен, Орландовжи и Кюстендил


Настоящото проучване е извършено от екип на ИРПС.

Целта на проучването е да очертае някои аспекти от състоянието, в което се намират политиките за интеграция на ромите в България в коренно променения международен и вътрешно-политически контекст. По-конкретно, екипът ни е включил констатации, изводи и препоръки за подобряване на дейността в тези сфери.

Случаите „Гърмен”, „Орландовци” и „Кюстендил” са локални, но симптоматични по своя характер. Те очертават общи характеристики и водят до общи изводи и препоръки, които касаят не само конкретните ромски общности, а се отнасят до цялостната политика по интеграция на ромите в страната ни.

С проучването (на английски език) може да се запознаете тук.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

История с данни


Какво представляват “историите с данни”? Може би разкази, които се базират на данните? Това ли обаче е пълният отговор на въпроса, защото и „данните”, и „историите”, не са еднозначни понятия.

 

Какво може да направи една история, изпълнена с данни, по-интересна и полезна за публиката?

 

Настоящият текст представя примери, които да послужат за лесен и бърз анализ и визуализация на данни при тяхното използване за успешно провеждане на застъпнически кампании, усилване на прозрачността на работата на институциите, ангажираността на гражданите, ефективността в избора на начин за реализация на политики. Той ще очертае някои методи за визуализация на данните и представянето им по достъпен и разбираем начин.

 

Надяваме се “История с данни” да подпомогне дейността на гражданските активисти, НПО и заинтересованите в усилията им да придобият умения за изследване и използване на публични данни за застъпничество и да усилят посланията си към публиката.

 

“История с данни” е част от проект “Когато данните срещнат гражданите”, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, осъществен с финансовата подкрепа на "Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство".


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Обществено-политически нагласи преди местния вот и националния референдум (национално представително изследване)


На вниманието ви представяме националното представително изследване на агенция Алфа Рисърч за обществено-политически нагласи преди местния вот и националния референдум.

Проучването бе възложено и финансирано от Института за развитие на публичната среда и е проведено в периода 1-5 октомври (2015 г.) сред 1026 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка, с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

„Изборният туризъм” 2015 г. в числа


 

На пресконференция на 19 юни, Институтът за развитие на публичната среда представи междинни резултати от обработени и анализирани данни от ГД ГРАО, публикувани на 18-ти юни, 2015 г. на правителствената он-лайн платформа за отворени данни – Портал за отворени данни на Република България.

Някои от въпросите, на които търсим отговор:

  • Къде, кога и колко регистрации са направени с цел повлияване на изборния резултат на предстоящите местни избори?
  • В кои области, общини, населени места са извършени най-много промени по настоящ адрес през 2015 г.?
  • Има ли „банки за гласове” – от къде се зарежда „изборният туризъм”?
  • Каква е картата на риска за контролиран и купен вот чрез регистрирани „изборни туристи”?

 

В прикачените документи може да намерите анализ на публикуваните данни, както и списък на общините с информация за регистрациите по настоящ адрес за периода февруари-април 2014 и 2015 г. 


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Обучителни материали за работа с данни


На 29 май, в рамките на семинар "Журналистиката среа данните - част 1", екипът ни разработи обучителен модул, улесняващ работата с данни в Excel. На последващите видео материали ще можете да се запознаете с онагледени и полезни примерни функционалности, които подпомагат работа с програмата. За целта на обучението е използван примерен регистър на местата за настаняване според данни на Министерството на туризма на Република България.

 

1. Първа стъпка - Представяне на Портал за отворени данни на Република България, даунлоуд на примерна база и импортиране на данните (CSV) в Excel.

2. Втора стъпка - Методи за филтриране и сортиране на данни. Основна цел е да се извлекат конкретни данни и да бъдат подредени според нуждите на потребителя.

3. Трета стъпка - Използване на цветове като филтри.

4. Четвърта стъпка - Намиране и преименуване е функция, която позволява да бъдат намерени елементи от данните и да бъдат приведени в общ вид.

5. Пета стъпка - Функцията SUBTOTAL ни показва междинна сума. Функцията е полезна, когато се работите с филтриран списък - SUBTOTAL сумира само видимите величини.

6. Шеста стъпка - Пренасяне на данни от едно работно поле в друго. Промяна направена в първото работно поле се отразява и във второто. Функции за събиране и изичсляване на средна стойност.

7. Логически функции в помощ на валидирането на данни. IF и AND функции като част от методите за проверка коректността на предоставените данни.

8. Разделяне на данните от дадена колона по зададен каритерий.

9. Намиране и преименуване - функция, която позволява да бъдат намерени елементи от данните и да бъдат приведени в общ вид.

10. Намиране на дума. Функция ISNUMBER, в комбинация със SEARCH за проверка дали дадена дума съществува в конкретна клетка. Функцията връща резултат TRUE/FALSE.

11. Логическа проверка и сливане на колони.

 

В допълнение от прикачения по-долу документ, бихте могли да използвате полезна информация - "Бърза помощ" за отворените данни. В документа е събрана основна информация за това, къде да търсим данни, някои особености при импортирането на CSV, полезни функции, основни файлови формати и т.н.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Студентски стаж по публични политики и гражданско участие при ИРПС (програма)


На прикачените файлове ще можете да се запознаете с концепция за подготвената от ИРПС стажантска програма по публични политики и гражданско участие. Целта на екипа ни е програмата да бъде провеждана до 2 пъти в годината, в зависимост от броя на кандидатите и тяхната възможност да се включат пълноценно в нея.

 

Ако Вие или Ваши познати и колеги проявявате интерес към стажантската програма, можете да изпратите CV и кратко мотивационно писмо (в свободна форма) до 22 септември на един от следните адреси:

 

iassen@iped.bg – Ясен Лазаров – координатор на програмата;

iped@iped.bg – Институционална електронна поща на ИРПС.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Предложение за анализ на недействителните бюлетини от изборите за народни представители през октомври, 2014 г.


Изследването и анализът на недействителните бюлетини от изборите за народни представители през октомври, 2014 г. е от съществена важност за изготвянето на предложения за подобряване на изборния процес.

В прикачения документ, може да намерите анализа на ИРПС, направен въз основа данните от окончателните протоколи публикувани от Централната избирателна комисия.

Във връзка с високия брой недействителни гласове, екипът ни направи предложение, представено на Обществения съвет (ОС) към Централната избирателна комисия (ЦИК) и изпратенo до членовете на ЦИК с Уведомително писмо относно решенията на ОС от проведено на 2 декември 2014 г. заседание, за теренен анализ на недействителните бюлетини от изборите за народни представители, проведени на 5-ти октомври, 2014 г.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Парите в предизборните кампании (презентация)


С представените резултати от проучаването на ИРПС - "Парите в предизборните кампании през 2014г.", можете да се запознаете от прикачения документ.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Интеграцията на бежанците – проблеми и възможности пред местната власт


На прикачените файлове можете да се запознаете с:

 

  • Изготвеното от Институт за развитие на публичната среда сравнително проучване на добри европейски практики за по-ефективната социална интеграция на бежанците в пет европейски столици – Париж, Берлин, Виена, Лондон и Рим. 

 

  • Резултати от проведеното от агенция „Алфа Рисърч” качествено изследване сред заинтересованите страни на територията на Столична община за перспективи пред интеграцията на бежанци и търсещи убежище.

 

Документите са изготвени по проект „Повишаване на институционалния капацитет на местната власт и прилагане на механизми за закрила на търсещи убежище”, подкрепен от Столична община по Програма Европа, 2014 г.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file uploadet file

Избори 2014: Проработи ли преференцията? (документ)


На  21 октомври, 2014г. от 12 часа в БТА, Институтът за развитие на публичната среда даде пресконференция на тема „Проби ли преференцията – заключения от анализ на резултатите от изборите и наблюдение на изборния процес“

На прикачените документи ще можете да се запознаете с информация по следните теми:

  • Как беше използвана преференцията от гласувалите за различни партии и коалиции; бяха ли запознати избирателите с тази възможност;  рискове пред отчитането на преференциите, установени по време на наблюдението на изборите  и анализа на протоколите на РИК и СИК;
  • Има ли бъдеще преференцията след силната атака от партийните апарати;
  • Предложения за промени в Изборния кодекс, които да гарантират правото на избирателите да посочват предпочитан кандидат в пропорционалната листа.


 


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Граждански мониторинг на проверките, извършени от КЗЛД на политическите партии, регистрирани за Евроизбори - 2014 (доклад)


На 04.07.2014г. представители на Института за развитие на публичната среда участваха в координационна среща на Комисията за защита на личните данни в рамките, на която бе посочено, че жалбите и сигналите за неправомерно използване на лични данни около изборите за Европейски парламент са били общо 1380 бр. Това е наложило Комисията за защита на личните данни да вземе решение за пълни проверки на всички партии и коалиции, които са се регистрирали за Европейските избори.

Освен за изясняване на случаите със сигналите и жалбите, проверките са и относно цялостното спазване на Закона за защита на личните данни от администраторите на лични данни/АЛД/. Представители на ИРПС бяха поканени, за да извършат граждански мониторинг над осъществяваните от Комисията проверки - по този начин за първи път в проверки на Комисията за защита на лични данни участваха и наблюдатели от гражданския сектор. Уговори се обособяването на 4 екипа, които да се състоят от член на комисията, длъжностни лица/служители/ на КЗЛД и наблюдатели от НПО-сектора.

С доклада на Институт за развитие на публичната среда от осъществения граждански мониторинг, можете да се запознаете, отваряйки прикачения файл.

Автор на изготвения доклад е Любомир Авджийски.


Свалете прикачените документи:


uploadet file