/> Нашата мисия
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

МИСИЯ

Мисията на организацията е да развива културата на гражданското участие в процеса на вземане на решения; разработване и прилагане на механизми за отчетност на публичните институции и контрол върху дейността им; въвеждане на иновационни практики и модели в дейността на публичната администрация.

 

 

Институтът обединява усилията на лица с богат практически и теорeтичен опит в областта на публичната администрация, местното самоуправление и гражданското участие. Институтът притежава експертиза в областта на административната дейност, практиките и политиките на местно и регионално ниво.Основните цели на сдружението са:


  • Развитие на гражданската култура и утвърждаване на ценностите и принципите на демократичния правов ред;


  • Насърчаване на гражданския контрол и популяризиране на формите на гражданско участие в управлението;

 

  • Усъвършенстване на механизмите, осигуряващи прозрачност и отчетност в публичната среда;

 

  • Увеличаване капацитета на публичната администрация и подобряване управлението в публичния сектор;

 

  • Повишаване информираността на обществото по въпросите на европейските политики и застъпничество по обществено значими теми пред националните органи и органите на Европейския съюз;

 

  • Проучване и изследване на процесите в публичната среда и огласяване на състоянието й.