/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила на Институт за развитие на публичната среда – юридическо лице с нестопанска цел в Република България,  за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

 

РАЗДЕЛ I 


Общи положения


Чл.1. Нормативното основание за разработване на настоящите Вътрешни правила са чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).

Чл.2. Целта на настоящите вътрешни правила е:

1. Да спомогнат за предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, групи и специализирани организации на организираната престъпност, насочени към изпиране на пари и финансиране на тероризма;

2. Да определят задълженията на Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), както и конкретни процедури по тяхното изпълнение;

3. Да установят ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти, свързани с изпирането на пари и/или финансиране на тероризма;

4. Да регламентират събирането, обработването, съхранението и предоставянето на информация на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", както и на информация свързана с прилагането на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

5. Да определят реда и начините за първоначално и текущо обучение и квалификация на експертите в Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, както и на неговите служители по прилагане на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.

 

Мерки срещу изпиране на пари


Чл.3. Мерките за предотвратяване действията на клиенти и дарители на Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, свързани с изпиране на пари, са:

1. Идентифициране на клиенти и дарители, физически и юридически лица и проверка на тяхната идентификация;

2. Идентифициране на действителния собственик на клиент/дарител юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание да се приеме за установен действителния собственик;

3. Събиране на информация от клиента или дарителя относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;

4. Текущо наблюдение върху установените професионални отношения и проверка на сделките извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата дейност и рисков профил, в т.ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;

5. Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, при съмнение за изпиране на пари.

 

Мерки срещу финансиране на тероризма


Чл.4. (1) Освен мерките по чл.3, съгласно Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, се прилагат и следните мерки срещу финансиране на тероризма:

1. Блокиране на парични средства, финансови активи и друго имущество;

2. Забрана за предоставяне на финансови услуги, парични средства, финансови активи или друго имущество.

(2) Лицата, изпълнили мярка по ал. 1, незабавно уведомяват за това министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

(3) Блокирането по ал.1 има действие на запор или възбрана.

(4) По предложение на министъра на вътрешните работи, на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на главния прокурор Министерският съвет с решение приема, допълва и изменя списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по този закон.

(5) В списъка по ал. 1 се включват:

1. Физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като свързани с тероризъм или спрямо които са наложени санкции за тероризъм с резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;

2. Лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.

(6) В списъка по ал. 1 могат да се включат и лица, посочени от компетентните органи на друга държава или на Европейския съюз.

(7) Решението на Министерския съвет по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" незабавно след приемането му.

 

РАЗДЕЛ II 


А: Идентифициране на клиенти и дарители и проверка на тяхната идентификация


Чл.5.(1) Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, идентифицира клиентите и дарителите си в следните случаи:

1. При установяване на професионални отношения;

2. При извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;

(2) Идентифицирането на клиентите и дарителите се прави и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.

(3)Клиентите и дарителите се идентифицират и извън горните случаи, когато възникне съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризма.

Чл.6. Идентифицирането на клиенти и дарители се извършва, както следва:

1. За юридически лица - чрез изискване на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние, а ако лицето не подлежи на регистрация - на заверен препис от учредителния акт.

1.1. Необходима информация за лицето: наименование, седалище, адрес на управление, предмет на дейност или цел, срок на съществуване (ако има такъв) органи на управление и представителство, вид и състав на колективния орган на управление (съвет на директорите, управителен съвет).

1.2. Когато в официалното извлечение от съответния регистър не се съдържат необходимите за идентификацията данни, идентифицирането може да се извърши и чрез представяне на други официални удостоверителни документи за тези данни;

2. За физически лица - чрез изискване на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на трите имена, адреса и единния граждански номер на лицето.

2.1. Физическите лица - еднолични търговци, представят освен документите по тази точка и документите по т. 1;

Чл.7.(1) Ако операцията или сделката се извършва чрез представител, се изискват доказателства за представителната власт, след което се идентифицират представителят, представляваният и връзката на лицето, непосредствено извършващо сделката, със съответното физическо или юридическо лице.

(2) Ако операцията или сделката се извършва в полза на трето лице без упълномощаване, се идентифицират третото лице, от името и за сметка на което е извършена операцията или сделката, и лицето, извършило операцията или сделката. При идентифицирането се установяват трите имена, ЕГН и връзката на лицето, непосредствено извършващо сделката, със съответното физическо или юридическо лице.

Чл.8. При промяна на обстоятелствата по време на осъществяване на операцията или сделката, юридическите лица или физическите лица еднолични търговци, представят в 7 дневен срок от вписване на промяната в регистъра копие от новата съдебна регистрация.

Чл.9. При установяване на професионални или търговски отношения или осъществяване на операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или друга форма без  присъствието на клиента, се предприемат подходящи мерки за удостоверяване истинността на идентификационните данни на клиента.

Чл.10. Задължително се идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице. Действителен собственик на клиент- юридическо лице, е:

1. Физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент- юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. Физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трето лице;

3. Група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с нестопанска цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.

Чл.11.(1) Идентифицирането на действителен собственик на клиент - юридическо лице, както и проверката на тяхната идентификация се  извършва чрез използване на документи, данни или информация от независим източник (удостоверение от съответния регистър, учредителен договор при ООД, списък на акционерите при АД и др.), от която да са видни физическите лица, действителни собственици.

(2) При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице с условията и реквизитите, определени в Правилника за прилагане на ЗМИП /ППЗИМП/

Чл.12.(1) Когато определена сделка и дарение попада в посочените в чл. 5 случаи на задължително идентифициране на клиента, Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, е задължено първо да извърши идентифициране на клиентите и дарителите си, след което пристъпва към осъществяването на самата сделка.

(2) Идентифицирането, включително идентифицирането на физическите лица, действителни собственици на юридически лица, се извършва чрез представяне на посочените в чл. 6 и чл.11 документи.

 

Б: Рисков профил на клиента/дарителя


Чл.13.(1) Информацията, касаеща идентифицирането на клиента/дарителя, се проверява чрез един или повече от способите, изброени в чл. 4 от Правилника за прилагане на ЗМИП /ППЗИМП/. Същата се използва за първоначална оценка на рисковия профил на клиента.

(2) На основа на анализ Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, определя категория клиенти/дарители или отношения с по – висок риск, които поставят на особено наблюдение и по отношение на които прилагат разширени мерки. В тази категория се включват клиентите, които нямат постоянно пребиваване или място на търговска дейност в страната, офшорни компании, компании с номинални собственици или с акции и дялове на приносител, компании на доверително управление или други подобни структури.

Чл.14.(1) Задължително се поставят под особено наблюдение професионалните си отношения, операциите и сделките с лица от държави, които не прилагат или не прилагат напълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари.

(2) Когато операцията или сделката по ал. 1 няма логично икономическо обяснение или видимо основателна причина, се събира, доколкото е възможно, допълнителна информация за обстоятелствата, свързани с операцията или сделката, както и за нейната цел.

Чл.15. Задължително се прилагат разширени мерки по отношение на клиенти/дарители, които заемат или са заемали висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, както и по отношение на клиенти/дарители, които са свързани с тях лица.

Чл.16.(1)Клиенти/дарители по смисъла на чл.15 са потенциални клиенти/дарители, съществуващи клиенти/дарители и действителни собственици на клиент/дарител - юридическо лице, които са:

1. Държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри;

2. Членове на парламенти;

3. Членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;

4. Членове на сметна палата;

5. Членове на управителни органи на централни банки;

6. Посланици и управляващи дипломатически мисии;

7. Висши офицери от въоръжените сили;

8. Членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата.

(2) Категориите, определени в ал.1, т.1 - 7, включват съответно и доколкото е приложимо длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

(3) Мерките, предвидени за категориите клиенти/дарители по ал. 1, се прилагат и по отношение на кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети.

(4) Категориите, определени в ал. 1, т. 1 - 8, изключват длъжностни лица на средно ниво или по-младши длъжностни лица.

(5) За целите на чл. 12 за "свързани лица" се считат:

1. Съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съпружеско съжителство;

2. Низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство;

3. Възходящите от първа степен;

4. Всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик, съвместно с лице по ал. 1 на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с лице по ал. 1;

5. Всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по ал. 1.

Чл.17. Разширените мерки по отношение на клиенти/дарители могат да бъдат:

1. Извършване на посещения на посочения от клиента/дарителя адрес;

2. Изискване на допълнителни документи и информация от клиента/дарителя;

3. Събиране на сведения чрез друг клиент/дарител;

4. Справки в Интернет;

5. Изискване на референции от свои контрагенти в страната или в чужбина или от други лица по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП;

6. Събиране на сведения за източника на доходи;

7. Проверка на дейността на клиента/дарителя, включително чрез посещение на негови производствени или административни помещения или чрез събиране на сведения от негови контрагенти;

8. Проверка при работодателя на клиент/дарител - физическо лице;

9. Мерки, съдържащи се в указания, издадени от директора на дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС;

10. Други мерки, преценени Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, като подходящи.

Чл.18(1). Лицата, извършващи операция или сделка чрез или с Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, са длъжни да декларират произхода на средствата.

(2) Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП,е длъжен да изиска декларацията преди извършването на съответната операция или сделка.

Чл.19. В случаите, при които не може да се извърши идентификация на клиента в съответствие с изискванията на ЗМИП и актовете за прилагането му, както и при непредставяне на декларация за произход на средствата по чл.4, ал.7 от ЗМИП, задължително се отказва извършването на операцията или сделката при установяването на търговски или професионални отношения. Ако не може да се извърши идентификация на клиента в случаите на вече установени търговски или професионални отношения, то следва да се прекратят тези отношения.

 

РАЗДЕЛ III 


Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти


Чл.20. За съмнителни първоизточници на парите /имуществото, собствеността/ следва да се считат:

20.1. Страни, не прилагащи препоръките на FATF /Financial Action Task Force/ - Международна организация, която определя стандартите в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

20.1.1. Информация за страни с идентифицирани от FATF недостатъци при прилагането на международните стандарти срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма /не спазващи препоръките на FATF/ може да бъде намерена на страницата на FATF в интернет: http://www.fatf-gafi.org

20.2. Страни със статут на офшорни зони или определени като данъчни убежища; 20.2.1. Актуална информация за офшорните финансови центрове, може да бъде намерена на страницата в интернет на Международния валутен фонд: http://www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx.

20.2.2. Списъкът не е изчерпателен и към него могат да се добавят редица юрисдикции, които притежават характеристики или предоставят услуги, характерни за офшорните центрове.

20.3.Страни, включени в ограничителните списъци на ООН и OFAC, Министерство на финансите на САЩ;

20.3.1. Актуална информация за физическите и юридическите лица, спрямо които са наложени ограничителни мерки, могат да бъдат намерени на следните адреси в интернет:

20.3.1.1. ООН;

20.3.1.2. Съвет за сигурност - http://www.un.org/Docs/sc/;

20.3.1.3. OFAC;

20.3.1.4.Министерство на финансите на САЩ – http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/.

 Чл. 21. За съмнителни дарения, операции или сделки следва да се считат:

21.1. Характерът на дарението не съответства на целите на организацията;

21.2. Мащабите на дарението не съответстват на реалните потребности на организацията;

21.3. Дарението се извършва от физически лица или фирми, за които се знае или предполага, че са придобили средствата си чрез престъпна дейност;

21.4. Волята на дарителя предвижда трансформация на дарението, при което са възможни закононарушения и злоупотреби;

21.5. Дарението е с цел група или организация, включени в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

21.6. Дарението, операцията или сделката се реализира с лице, група или организация, за които може основателно да се предполага, че са свързани с лица, включени в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

21.7. Дарение в брой, което изглежда структурирано с цел избягване на изискванията за автоматично докладване на касовите операции (няколко последователни дарения в брой, чийто размер е малко под прага на докладване);

21.8. Дарения в големи размери, които изглеждат несъвместими с дейността на дарителя (например, ако вида на стопанската дейност не предполага да се получават големи постъпления в брой);

21.9. Един дарител извършва няколко операции в рамките на дни за суми близки, но ненадвишаващи прага за извършване на идентификация;

21.10. Дарителят извършва дарения, при които използва голям брой банкноти с малки номинали и стойността на операциите е близка до прага за идентификация;

21.11. Когато се извършва повече от едно дарение в един и същи ден за суми, близки до прага за идентификация от различни лица, за които дружеството знае, че са свързани помежду си;

21.12. Характерът на дейността на дарителя не съответства на природата на дарението;

21.13. Дарителят е от страна, икономическото състояние на която в момента не предполага да се извършват големи дарения;

21.14. Дарения от страни, фигуриращи в списъка на FATF, или от други страни, смятани за високорискови („данъчни убежища”, офшорни юрисдикции или страни подкрепящи тероризма);

21.15. Анонимни дарения;

21.16. Дарения, направени под условие – цялото или част от дарението да бъде използвано по посочен от дарителя начин;

21.17. Дарение, осъществено чрез безмитен внос на голямо количество акцизни стоки или стоки с високо мито;

21.18. Освободени от вносни мита дарения, за които може да се предполага, че ще бъдат реализирани чрез търговската мрежа.

Чл.22. Финансирането на тероризма може да се разпознае чрез анализ на следните съмнителни операции, сделки и клиенти:

22.1. Представители или пълномощници на физически или юридически лица, представящи документи за идентичност и правоспособност, чиято автентичност поражда съмнение;

22.2. Всички физически и юридически лица, групи и организации, фигуриращи в списъка по чл. 5 от ЗМФТ, който списък се приема, допълва и изменя от Министерски съвет, спрямо които се прилагат мерките срещу финансирането на тероризма, включващ:

a. физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на ООН като свързани с тероризъм или спрямо които са наложени санкции за тероризъм с резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

b. лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление за извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс;

c. лица, посочени от компетентните органи на друга държава на Европейския съюз;

22.3. Лица, включени в списъка на лицата по чл. 3 от Закона за информация относно необслужвани кредити;

22.4. Лица, за които е обществено достояние, че са криминално проявени;

22.5. Дарители, отказващи да предоставят документи за своята идентификация;

22.6. В представените от дарителя лични документи липсват основни реквизити, които да го идентифицират напълно;

22.7. Дарителят се идентифицира с чуждестранни документи за самоличност, чиято автентичност е трудно да бъде проверена;

22.8. Дарителят не представя или се опитва да отложи представянето на определени декларации и актуални състояния;

22.9. Дарителят посочва противоречиви основания за целите на дарението;

22.10. Дарител с необичайно добри познания за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

22.11. Дарителят е съпровождан и наблюдаван и дарението се извършва в присъствието на трети лица;

22.12. Дарителят предлага да бъдат съставени неверни документи при извършване на дарението;

22.13. Дарителят предлага дарението да бъде официално оформено по начин, различен от действителните отношения между страните;

22.14. Дарителят посочва като адрес адреса на трето лице или адрес за кореспонденция, който е пощенска кутия;

22.15. Подписът в документа за самоличност не съответства на положения от дарителя във връзка с дарението.

 

РАЗДЕЛ IV


Задължения на Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП


Чл. 23. Задължения на Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма:

  1. Събира, обработва, съхранява и разкрива информация за конкретни операции или сделки;
  2. Събира доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер, чрез представяне на официален документ за собственост, а при необходимост и други доказателства;
  3. Изисква сведения за произхода на паричните средства или ценности - предмет на операциите или сделките; произходът на тези средства се удостоверява с декларация от клиента, а при необходимост и с други доказателства;
  4. Събира информация за своите клиенти и поддържа точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности;
  5. Събира информация дали клиентът е включен в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
  6. Създава копие от всички документи относно идентифицирането и ги съхранява в архива на дружеството за срок от 5 (пет) години.

Чл. 24. При съмнение за изпиране на пари или, че дадени операции или сделки са насочени към финансиране на тероризма, Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, координира изцяло събирането на информацията, относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и другите идентификационни данни, като събраната информация се документира и съхранява така че да е на разположение на Дирекция “Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

 

РАЗДЕЛ V


Събиране, съхраняване и разкриване на информация


Чл.25.(1)Събирането, обработването, съхраняването на информацията за клиентите и дарителите и за извършваните от тях операции, се извършва от Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП. Действията по събиране на информация се предприемат при наличие на описаните хипотези относно съмнителни клиенти, сделки или операции. Информацията се отнася до съществените елементи за размера на дадена операция, сделка, съответните документи и други идентификационни данни.

(2) Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, изготвя доклад за съмнителна операция и го предоставя на Дирекция “Финансово разузнаване" заедно с цялата налична информация по конкретната сделка или операция. Данните и документите се предоставят на Дирекция “Финансово разузнаване" в оригинал или служебно заверен препис.

(3) Информацията за сделки и операции, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари и за финансиране на тероризма, се завежда в дневник, който е прошнурован, прономерован, подпечатан и заверен с подписа на председателя на УС. В дневника се вписват фактите за съмнителни операции и сделки и се подписва служителят, събрал информацията. Открива се дело за всеки отделен случай или клиент/дарител, в което по реда на постъпването се класират всички документи.

(4) Информацията се събира при условията и по реда на ЗМИП, ПЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и настоящите Вътрешни правила и задължителните указания на директорът на дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС.

(5) Събираната информация се използва само за целите на ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Чл.26.(1) Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, съхранява информацията, свързана с идентифициране на клиенти/дарители, съмнителни операции/сделки и документите за срок от 5 години. За клиентите и дарителите срокът тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията, а за сделките и операциите - от началото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване.

(2) По писмено указание на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" срокът по ал. 1 за съхраняване на информацията може да бъде удължен до 7 години.

(3) Информацията се съхранява по години и по ред на постъпване, като допълнително клиентите и дарителите се водят по азбучен ред.

(4) Съхраняваните информация и документи се представят при поискване на Дирекция “Финансово разузнаване" в оригинал или служебно заверен препис. Редът, сроковете и периодичността се определят в правилника за прилагане на ЗМИП.

Чл.27.(1) При съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход или за финансиране на тероризма Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, незабавно уведомява Дирекция “Финансово разузнаване", при възможност преди извършването на сделката/операцията.

(2) В неотложни случаи уведомлението може да се извърши в устна форма, по телефона или по друг начин, и с последващо писмено потвърждение в срок до 24-часа, оформено по надлежния ред.

(3)Забранява се на всички служители на Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, които са запознати с факти и обстоятелства относно случаи по ал. 1, да ги разгласяват.

(4)При съмнение за изпиране на пари Министърът на финансите по предложение на председателя на ДАНС, може да спре с писмена заповед определена операция или сделка за срок до три работни дни, считано от деня, следващ деня на издаването на заповедта. Ако до изтичане на този срок не бъде наложена превантивна мярка, запор или възбрана, операцията или сделката може да се извърши.

Чл.28. Компетентните органи, получили информация във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари, ППЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, са длъжни да запазят анонимността на лицата, които са я предоставили.

Чл.29. Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, предоставя информация по чл. 11 а от ЗМИП на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец.

 

РАЗДЕЛ VI


Обучение на служителите


Чл.30.(1)  Ръководството на Институт за развитие на публичната среда като ЮЛНЦ – задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП, е длъжно да запознае всички свои членове/служители със Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за неговото приложение и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и с настоящите „Вътрешни правила на Институт за развитие на публичната среда - юридическо лице с нестопанска цел в Република България, за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“.

(2) Задълженията по предходните алинеи следва да се прилагат и по отношение на всички новопостъпили на работа членове/служители след приемането на тези правила.

(3) Всички членове/служители попълват писмени декларации, че са запознати със Закона за мерките срещу изпирането на пари, ППЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и настоящите „Вътрешни правила на Институт за развитие на публичната среда - юридическо лице с нестопанска цел в Република България, за контрол и предотвратяване изпиране на пари и финансиране на тероризма“ и се задължават да ги спазват при изпълнението на трудовите си задължения.

Чл.31. Периодично се провежда обучение на всички членове/служители относно техните задължения и отговорности във връзка с мерките за предотвратяване на изпирането на пари, както и критериите за разпознаване на съмнителните операции.