/>
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

УСТАВ НА ИРПС

Устав на Сдружение „Институт за развитие на публичната среда”

Приет на учредително събрание,

състояло се в гр.София на 04.04.2003 г.,

изм. и доп. от Общото събрание на сдружението на 15.05.2013 г., изм. и доп. от Общото събрание насдружението на 14.04.2020 г.

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, настоящия Устав и решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

 

Наименование

Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е "Институт за развитие на публичната среда".

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, се посочват в документите от кореспонденцията на сдружението .

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (изм. от Общото събрание на сдружението на 14.04.2020 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 14.04.2020 г.) Седалището и адреса на управление на сдружението са: гр. София, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Деян Белишки".

 

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в развитие и утвърждаване на ценностите на гражданското общество и създаване на условия в публичния сектор за гарантиране спазването на правата и законните интереси на гражданите.

 

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са :

1. Развитие на гражданската култура и утвърждаване на ценностите и принципите на демократичния правов ред;

2. Насърчаване на гражданския контрол и популяризиране на формите на гражданско участие в управлението;

3. Усъвършенстване на механизмите, осигуряващи прозрачност и отчетност в публичната среда;

4. Увеличаване капацитета на публичната администрация и подобряване управлението в публичния сектор;

5. (изм. от Общо събрание на сдружението на 15.05.2013 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 15.05.2013 г.) Повишаване информираността на обществото по въпросите на европейските политики и застъпничество по обществено значими теми пред националните органи и органите на Европейския съюз;

6. Проучване и изследване на процесите в публичната среда и огласяване на състоянието й.

 

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Сдружението ще постига своите цели чрез следните средства :

1. Осъществяване на програми и внедрителски проекти за прилагане на нови подходи и методи в дейността на публичната администрация;

2. Извършване на проучвания за степента на реформираност на публичната администрация и изследване на динамиката на процесите, протичащи в публичната сфера;

3. (изм. от Общо събрание на сдружението на 15.05.2013 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 15.05.2013 г.) Подкрепа и участие в граждански инициативи и организиране на структури за информиране, образование и консултиране на гражданското общество относно спазването на човешките права, способите за достъп до обществена информация, медийната свобода, екологичните права и механизмите за контрол върху управлението;

4. Организиране на конференции, семинари и тренинги;

5. Координиране и осъществяване на съвместна дейност с други местни и чуждестранни организации, органи и лица, заети с аналогична дейност, както и членство или участие в дейността на други юридически лица.

 

Предмет на дейност на сдружението

Чл. 8. (изм. от Общо събрание на сдружението на 15.05.2013 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 15.05.2013 г., изм. от Общото събрание на сдружението на 14.04.2020 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 14.04.2020 г.) Сдружението има следния предмет на дейност:

Разпространяване на идеи и информация, създаване на партньорства и реализиране на програми и проекти, насочени към: развитие на гражданското общество; създаване на условия за гарантиране спазването на правата и законните интереси на гражданите; застъпничество по обществено значими теми пред националните органи и органите на Европейския съюз; въвеждане на модерните интернет технологии; въвеждане на нови социални технологии и други обществени инициативи, отговарящи на целите на сдружението; организиране и провеждане на: младежки дейности; образователни дейности; доброволчески дейности; дейности, свързани със защита на избирателните права на гражданите.

 

II. ЧЛЕНСТВО

 

Членски права и задължения

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен :

1. да внася ежемесечно членския си внос;

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

 

Придобиване на членство

Чл. 13. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата в тримесечен срок. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 

Прекратяване на членство

Чл. 14. (1 )Членството се прекратява :

1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет на сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключването;

4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел ;

5. при отпадане.

(2) При прекратяване на членство, независимо от основанието за прекратяване, направените до момента на прекратяване имуществени вноски не подлежат на връщане.

(3) Решението за изключване се взема от Общото събрание по предложение на Управителния съвет на сдружението при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има невнасяне на членски внос за повече от една година и системно неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. Председателят на Управителния съвет писмено уведомява лицето за решението на Управителния съвет.

 

 

III. ИМУЩЕСТВО

 

Имущество

Чл. 15. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

 

Източници на средства на сдружението

Чл. 16. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос, който се определя с решение на Общото събрание и се заплаща всеки месец. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

(2) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските .

(3) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Чл.17. (1) (изм. от Общото събрание на сдружението на 14.04.2020 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 14.04.2020 г.) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност:

1. издателска и рекламна дейност;

2. консултантска дейност;

3. извършване на социологически проучвания;

4. учебна дейност – организиране и провеждане на обучения, семинари и други;

5. конферентна дейност - организиране и провеждане на конференции, представяния, семинари, кръгли маси и други;

6. представителство /без процесуално представителство/;

7. други стопански дейности, които не са забранени от закона и които са свързани и не противоречат на основния предмет на дейност на Сдружението и подпомагат постигането на неговите цели.”

(2) Сдружението не разпределя печалба. Приходите от стопанската дейност се използват за постигането на определените в този устав цели.

(3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи на сдружението

Чл. 18. (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

(2) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

 

Състав на Общото събрание

Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

 

Представителство

Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лица може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. приема други вътрешни актове;

3. преобразува и прекратява сдружението;

4. изключва членове;

5. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

6. взема мотивирано решение за безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението при условията на чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ;

7. (отм. от Общото събрание на сдружението на 14.04.2020 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 14.04.2020 г.)

8. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

9. приема бюджета на сдружението;

10. приема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

11. приема отчета за дейността на Управителния съвет и доклада за дейността на сдружението;

12. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. взема и други решения, предвидени в Устава.

 

Провеждане на общо събрание

Чл. 22. (1)  (изм. от Общото събрание на сдружението на 14.04.2020 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 14.04.2020 г.) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет -извънредно Общо събрание.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) (изм. от Общото събрание на сдружението на 14.04.2020 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 14.04.2020 г.) Свикването се извършва чрез покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква, както и други условия, свързани с реда и начина на провеждане.

(5) Времето за публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни .

 

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член.

 

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от ръководещия събранието и водещия протокола.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване на наличие на кворум.

 

Кворум

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членовете, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Право на глас

Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

 

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член на Общото събрание или негов представител няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг/а или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) За решение по чл. 21, т. 6 се изисква мнозинство от 2/3 от всички членове на сдружението

 

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от ръководещия събранието и протоколчика. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

Чл. 32 (1) (изм. от Общо събрание на сдружението на 15.05.2013 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 15.05.2013 г.) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет от пет члена, които се избират от общото събрание за срок от пет години.

(2) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(2) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор от членовете си.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на четири месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 34. Управителният съвет:

1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем;

3. приема членове на сдружението;

4. приема организационно- управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението;

5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове на сдружението;

7. взема решение за участие на сдружението в други организации;

8. определя адреса на сдружението;

9. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

10. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

11. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

12. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание;

13. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

 

Заседания на Управителният съвет

Чл. 35. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Съвета. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(5) С мнозинство от всички членове на Управителния съвет се вземат решенията по чл .34, т. 2, 5 и 6 от настоящия устав, както и решение за определяне на ликвидатор, различен от управителния орган.

(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

Председател на Управителния съвет

Чл. 36. Председателят на Управителния съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и подписва съответните покани и протоколи;

2. осъществява взаимодействие между членовете и органите на сдружението;

3. води книгите на сдружението по реда на чл.40 от ЗЮЛНЦ;

4. (изм. от Общото събрание на сдружението на 14.04.2020 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 14.04.2020 г.) заявява за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на всяка година за която се отнасят, годишния доклад за дейността и финансовия отчет на Сдружението.

 

Изпълнителен директор

Чл. 37. Изпълнителният директор :

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, сключва трудовите договори със служителите на сдружението;

3. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

Чл. 38. Председателят на Управителния съвет и Изпълнителният директор на сдружението заедно и поотделно представляват сдружението пред трети лица и подписват книжата, свързани с взаимоотношенията на сдружението с тях .

 

 

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Документи по годишното приключване

Чл. 39. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

 

Съдържание на доклада за дейността

Чл. 40. Докладът за дейността съдържа данни относно :

1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;

2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набирането на средства;

3. (нова – приета от Общото събрание на сдружението на 14.04.2020 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 14.04.2020 г.) вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. (предишна т. 3, приета от Общото събрание на сдружението на 14.04.2020 г., с решение № 1 по т. 1 от Протокола на Общото събрание, проведено на 14.04.2020 г.) Финансовия резултат.

 

Назначаване на независими одитори

Чл. 41. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 

Приемане на годишното приключване

Чл. 42. Годишният финансов отчет, докладът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

 

Задължителна отчетна информация

Чл. 43. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност .

 

Книги на сдружението

Чл. 44. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взети решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на ръководещия заседанието и на лицето, изготвило протокола и се подвързват в специални книги. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите .

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

 

 

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 45. Преобразуването, прекратяването и уреждането на имуществените въпроси след ликвидацията се извършват по реда на чл. 42, 43 и 44 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 46. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 47. Сдружението се прекратява :

1. по решение на Общото събрание ;

2. при обявяването му в несъстоятелност ;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 48. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от него лице.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.

(4) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено полезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Не може да се извършва разпределение на останалото имущество между членовете на сдружението.

 

 

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 49. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ .