/> Институт за развитие на публичната среда
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

Възходящо    ●    Низходящо

Поддържане и доразвиване на постигнатите промени в практиките на столична община, осигуряващи по-висока степен на прозрачност и достъпност в процеса на вземане на решения

Създаване на нормативни гаранции и механизми в дейността на Столична община за гражданско участие и контрол, въвеждане на технологии за постигане на по-висока степен на прозрачност в сферата на общинското бюджетиране.

Прочети още...
Създаване на младежка доброволческа мрежа на територията на Столична община

Създаване на младежка доброволческа мрежа на територията на Столична община

Изследване на обществените нагласи и изработване на статут за младежкото доброволчество в областта на спорта на територията на Столична община. Създаване на първоначална база данни за младежи доброволци в областта на спорта.

Прочети още...
Проучване на практиките на взаимодействия на НПО и местни власти и разработване на нови модели на партньорство

Проучване на практиките на взаимодействия на НПО и местни власти и разработване на нови модели на партньорство

Да се съберат, анализират и подберат успешни практики на взаимодействие между НПО и местните власти, за да се създаде обучи телен модул "Технологии за открито управление с гражданите на местно ниво".

Прочети още...
Граждански мониторинг на програмата за релаизация на стратегия за борба с корупцията в съдебната система

Граждански мониторинг на програмата за релаизация на стратегия за борба с корупцията в съдебната система

Граждански мониторинг върху изпълнението на програмата за борба с корупцията в съдебната система. Изработен е доклад и са дадени конкретни препоръки на Висшия съдебен съвет на РБ-я за по-ефективна борба с корупцията в съдебната система.

Прочети още...

Електронен регистър за разпоредителните сделки с общинска собственост

Главната цел на този проект е да се създаде публичен информационен регистър за сделките с общинска собственост на територията на Столична община, както и за отдаването под наем с разрешението на Столичния общински съвет.

Прочети още...

Формиране на Център за общинска политика

Цел на проекта е разкриването на управленчески проблеми на общинско ниво.

Прочети още...
Изграждане на вътрешна система за контрол на местно ниво

Изграждане на вътрешна система за контрол на местно ниво

Основните задачи на този проект са подготовката и представянето на подходи за събиране и изследване на информация за административните дейности, представяне на структури за вътрешен контрол и качествен одит.

Прочети още...

Изработване на проект за Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община за периода 2009-2011 г

Изпълнение на изискването, произтичащо от ЗОС, Столична община да подготви и СОС да приеме Стратегия за общинската собственост, на основата на която да се разработи Годишна програма за управлението на общинската собственост.

Прочети още...

“Граждански мониторинг върху дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) – наблюдение върху изпълнението на гарантираното от нормативната уредба участие на гражданите в консултативния процес и дейността на ДКЕВР”

Осигуряване на ефективно участие на гражданите в процеса на вземане на решения от ДКЕВР и на гаранции, че в своята дейност Комисията, прилага принципите на доброто управление и по този начин работи в интерес на обществото.

Прочети още...

Проект:“Скандалът “Красьо от Плевен” или защо ВСС загуби битката с корупцията в съдебната система"

Основна цел на проекта е постигането на по-висока степен на публичност, прозрачност и отчетност в дейността на Висшия съдебен съвет.

Прочети още...
Граждански мониторинг върху процеса по изработване на нов Избирателен кодекс

Граждански мониторинг върху процеса по изработване на нов Избирателен кодекс

Цел на проекта е да се постигне качествена промяна на средата, в която се провежда дебата за нов Избирателен кодекс, чрез по-висока степен на информираност за нуждата от нов Избирателен кодекс, гарантиращ честни избори.

Прочети още...
Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на ЕС

Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за управление на средствата от структурните фондове на ЕС

Oценяване на предоставяната публична информация и степента, в която използваните инструменти гарантират прозрачност и отчетност при усвояването на средствата от структурните фондове на ЕС.

Прочети още...

Изготвяне на анализи за изпълнението на бюджета на Столична община за нуждите на на Консултативния съвет за контрол върху изпълнението на бюджета на Столична община

Експертно и информационно подпомагане на Консултативния съвет за контрол върху изпълнението на бюджета на Столична община, с оглед ефективен контрол за разходване на публичните средства.

Прочети още...

“Проучване и консултация във връзка с изработването на нормативен акт на Столична община”

Проучване на законодателството, регламентиращо специалния статут на дванадесет европейски столици.

Прочети още...