/> Институт за развитие на публичната среда
Language iconEnglish

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

Следвайте ни:
facebook twitter youtube rss
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ КОНТАКТИ
slide

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на властите в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

slide

Аз гласувам е интерактивен инструмент, който разяснява на гласоподавателите правата и задълженията им, изборните процедури - крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали.

slide

Платформата Избирателите предоставя на потребителите механизъм за съчетаване на изборни и социално-демографски данни за населението в страната.

ВИДЕО

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

На тази страница ще намерите публикации и ресурси, които ИРПС разработва в рамките на своята дейност. Всички материали могат да се изтеглят и използват свободно, след опоменаването на източника им.
Възходящо    ●    Низходящо

Презентация на тема “За недействителните гласове - от Ивановци до Губислав”


В прикачения файл може да се запознаете с данните, анализ и препоръки за подобряване на изборния процес, които екипът на Институт за развитие на публичната среда представи на пресконференция на 22-и ноември, 2019 г.  


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Пари, мерки, политики: Докъде стига подкрепата за ромските общности?


Обект на настоящото изследване са публичните политики в България, които се прилагат на местно ниво в подкрепа на ромските общности в уязвимо положение. Анализира се по какъв начин се разпределят и разходват средствата, насочени за осъществяване на интеграционните дейности и получавани преди всичко по линия на европейските програми за финансиране. В процеса по изясняване на този въпрос, екипът ни извежда на преден план някои от съществените проблеми, които спъват ефективното прилагане на НСИР, но остават извън вниманието на институциите, медиите и обществеността.

В края на изследването е публикуван раздел със заключения и препоръки на ИРПС, които биха могли да подобрят процеса по прилагане на политики за социалното включване на ромите. Стремежът на екипа ни е, проучването да предложи актуална и обективна отправна точка за воденето отговорен дебат по една от най-поляризиращите българското общество теми - тази за ромското приобщаване към останалата част от населението.

Проучването е изготвено от екипа на Институт за развитие на публичната среда и осъществено в партньорство с Фондация „Рома-Лом“. То е част от проекта: „Усилване на гражданския контрол върху изразходването на европейски средства в подкрепа на ромските общности“, подкрепен от Фондация „Отворено общество“.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Данни от пресконференция: "Изборите за Европейски парламент: преференциите, машинното гласуване и информираността на избирателите”


Данните, които обявихме по време на пресконференцията от 4-ти юни, 2019 г., както и кратка извадка от и цялото социологическото проучване, проведено от агенция Алфа Рисърч по поръчка на ИРПС по време на предизборната кампания, може да откриете в прикачените файлове.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file uploadet file

„Партийното финансиране в България”


В доклада „Партийното финансиране в България”, авторите от Институт за развитие на публичната среда представят дефицитите в системата за финансиране на политическите субекти в страната, добър международен опит в това отношение, както и своите препоръки за реформа в тази област.

В последните години е налице необходимост от обществен дебат и промени, както в размера на държавната субсидия за политическите партии, така и като цяло в модела на партийно финансиране. Надяваме се, че проучването ни ще подпомогне усилията за намиране на по-добри решения за реформа в сферата на партийното финансиране в страната.

Изследването е част от проект „Укрепване на гражданския и институционален капацитет за свободни и честни избори“, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, осъществен с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

С доклада може да се запознаете в прикачения файл. 


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

„Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни“


В настоящия текст „Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни“ авторите - доц. д-р. Калоян Харалампиев (Софиийски университет “Св. Климент Охридски") и доц. д-р Ангел Марчев (Университет за национално и световно стопанство), детайлно представят как се планира и провежда едно емпирично изследване. Описани са въпросите, на които трябва да си отговорим когато планираме изследване, както и тези, на които трябва да отговаря самото изследване.

Надяваме се настоящият текст да подпомогне дейността на гражданските активисти, НПО, журналисти и други заинтересовани в усилията им да придобият умения за изследване и използване на данни за застъпничество и да усилят посланията си към публиката.

Наръчникът е част от проект „Укрепване на гражданския и институционален капацитет за свободни и честни избори“, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, осъществен с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.Свалете прикачените документи:


uploadet file

Информираност и роля на кампанията за президентски избори и референдум


За втора поредна година по поръчка на Институт за развитие на публичната среда и финансирано с проектни средства на организацията агенция Алфа Рисърч провежда национално представително проучване за информираността и ролята на кампанията за Президентските избори и Националния референдум. Настоящото изследване е проведено в периода 19 – 24 октомври 2016г. сред 1013 пълнолетни граждани от цялата страна.

Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица. Алфа Рисърч носи отговорност за данните и интерпретацията, публикувани на нейния сайт, но не и за избирателно или манипулативно използване на тези данни. 

С изследването на агенция Алфа Рисърч можете да се запознаете от прикачените по-долу файлове или от уебстраницата на самата агенция.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Становище на ИРПС по Конституционно дело № 8/2016 г.


На 30.05.2016 г. по сезиране от страна на президента на Република България, Конституционният съд образува дело № 8/2016 г. за установяване на противоконституционност на решението за провеждане на национален референдум, прието от Народното събрание на 12 май 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 37 от 2016г.), в частта по т. 2, 4 и 6, относно приетите с акта въпроси, както следва:

 

-по т. 2: „Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120?“;

 

-по т. 4: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите?“;

 

-по т. 6: „Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и началниците на районнитеуправления в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“.

 

Институтът за развитие на публичната среда бе поканен от Конституционния съд, за да изпрати свое писмено становище, тълкуващо въпроси от образуваното дело. С изпратеното до КС становище на организацията ни ще можете да се запознаете като изтеглите прикачения по-долу документ. 


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Проучване на събитията, случили се през 2015 г. в Гърмен, Орландовжи и Кюстендил


Настоящото проучване е извършено от екип на ИРПС.

Целта на проучването е да очертае някои аспекти от състоянието, в което се намират политиките за интеграция на ромите в България в коренно променения международен и вътрешно-политически контекст. По-конкретно, екипът ни е включил констатации, изводи и препоръки за подобряване на дейността в тези сфери.

Случаите „Гърмен”, „Орландовци” и „Кюстендил” са локални, но симптоматични по своя характер. Те очертават общи характеристики и водят до общи изводи и препоръки, които касаят не само конкретните ромски общности, а се отнасят до цялостната политика по интеграция на ромите в страната ни.

С проучването (на английски език) може да се запознаете тук.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

История с данни


Какво представляват “историите с данни”? Може би разкази, които се базират на данните? Това ли обаче е пълният отговор на въпроса, защото и „данните”, и „историите”, не са еднозначни понятия.

 

Какво може да направи една история, изпълнена с данни, по-интересна и полезна за публиката?

 

Настоящият текст представя примери, които да послужат за лесен и бърз анализ и визуализация на данни при тяхното използване за успешно провеждане на застъпнически кампании, усилване на прозрачността на работата на институциите, ангажираността на гражданите, ефективността в избора на начин за реализация на политики. Той ще очертае някои методи за визуализация на данните и представянето им по достъпен и разбираем начин.

 

Надяваме се “История с данни” да подпомогне дейността на гражданските активисти, НПО и заинтересованите в усилията им да придобият умения за изследване и използване на публични данни за застъпничество и да усилят посланията си към публиката.

 

“История с данни” е част от проект “Когато данните срещнат гражданите”, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, осъществен с финансовата подкрепа на "Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство".


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Обществено-политически нагласи преди местния вот и националния референдум (национално представително изследване)


На вниманието ви представяме националното представително изследване на агенция Алфа Рисърч за обществено-политически нагласи преди местния вот и националния референдум.

Проучването бе възложено и финансирано от Института за развитие на публичната среда и е проведено в периода 1-5 октомври (2015 г.) сред 1026 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка, с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

„Изборният туризъм” 2015 г. в числа


 

На пресконференция на 19 юни, Институтът за развитие на публичната среда представи междинни резултати от обработени и анализирани данни от ГД ГРАО, публикувани на 18-ти юни, 2015 г. на правителствената он-лайн платформа за отворени данни – Портал за отворени данни на Република България.

Някои от въпросите, на които търсим отговор:

  • Къде, кога и колко регистрации са направени с цел повлияване на изборния резултат на предстоящите местни избори?
  • В кои области, общини, населени места са извършени най-много промени по настоящ адрес през 2015 г.?
  • Има ли „банки за гласове” – от къде се зарежда „изборният туризъм”?
  • Каква е картата на риска за контролиран и купен вот чрез регистрирани „изборни туристи”?

 

В прикачените документи може да намерите анализ на публикуваните данни, както и списък на общините с информация за регистрациите по настоящ адрес за периода февруари-април 2014 и 2015 г. 


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Обучителни материали за работа с данни


На 29 май, в рамките на семинар "Журналистиката среа данните - част 1", екипът ни разработи обучителен модул, улесняващ работата с данни в Excel. На последващите видео материали ще можете да се запознаете с онагледени и полезни примерни функционалности, които подпомагат работа с програмата. За целта на обучението е използван примерен регистър на местата за настаняване според данни на Министерството на туризма на Република България.

 

1. Първа стъпка - Представяне на Портал за отворени данни на Република България, даунлоуд на примерна база и импортиране на данните (CSV) в Excel.

2. Втора стъпка - Методи за филтриране и сортиране на данни. Основна цел е да се извлекат конкретни данни и да бъдат подредени според нуждите на потребителя.

3. Трета стъпка - Използване на цветове като филтри.

4. Четвърта стъпка - Намиране и преименуване е функция, която позволява да бъдат намерени елементи от данните и да бъдат приведени в общ вид.

5. Пета стъпка - Функцията SUBTOTAL ни показва междинна сума. Функцията е полезна, когато се работите с филтриран списък - SUBTOTAL сумира само видимите величини.

6. Шеста стъпка - Пренасяне на данни от едно работно поле в друго. Промяна направена в първото работно поле се отразява и във второто. Функции за събиране и изичсляване на средна стойност.

7. Логически функции в помощ на валидирането на данни. IF и AND функции като част от методите за проверка коректността на предоставените данни.

8. Разделяне на данните от дадена колона по зададен каритерий.

9. Намиране и преименуване - функция, която позволява да бъдат намерени елементи от данните и да бъдат приведени в общ вид.

10. Намиране на дума. Функция ISNUMBER, в комбинация със SEARCH за проверка дали дадена дума съществува в конкретна клетка. Функцията връща резултат TRUE/FALSE.

11. Логическа проверка и сливане на колони.

 

В допълнение от прикачения по-долу документ, бихте могли да използвате полезна информация - "Бърза помощ" за отворените данни. В документа е събрана основна информация за това, къде да търсим данни, някои особености при импортирането на CSV, полезни функции, основни файлови формати и т.н.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Студентски стаж по публични политики и гражданско участие при ИРПС (програма)


На прикачените файлове ще можете да се запознаете с концепция за подготвената от ИРПС стажантска програма по публични политики и гражданско участие. Целта на екипа ни е програмата да бъде провеждана до 2 пъти в годината, в зависимост от броя на кандидатите и тяхната възможност да се включат пълноценно в нея.

 

Ако Вие или Ваши познати и колеги проявявате интерес към стажантската програма, можете да изпратите CV и кратко мотивационно писмо (в свободна форма) до 22 септември на един от следните адреси:

 

iassen@iped.bg – Ясен Лазаров – координатор на програмата;

iped@iped.bg – Институционална електронна поща на ИРПС.


Свалете прикачените документи:


uploadet file uploadet file

Предложение за анализ на недействителните бюлетини от изборите за народни представители през октомври, 2014 г.


Изследването и анализът на недействителните бюлетини от изборите за народни представители през октомври, 2014 г. е от съществена важност за изготвянето на предложения за подобряване на изборния процес.

В прикачения документ, може да намерите анализа на ИРПС, направен въз основа данните от окончателните протоколи публикувани от Централната избирателна комисия.

Във връзка с високия брой недействителни гласове, екипът ни направи предложение, представено на Обществения съвет (ОС) към Централната избирателна комисия (ЦИК) и изпратенo до членовете на ЦИК с Уведомително писмо относно решенията на ОС от проведено на 2 декември 2014 г. заседание, за теренен анализ на недействителните бюлетини от изборите за народни представители, проведени на 5-ти октомври, 2014 г.


Свалете прикачените документи:


uploadet file

Парите в предизборните кампании (презентация)


С представените резултати от проучаването на ИРПС - "Парите в предизборните кампании през 2014г.", можете да се запознаете от прикачения документ.


Свалете прикачените документи:


uploadet file