Monitoring the work of public institutions

A key activity of IPED is aimed at monitoring the public institutions. Our team believes that the institutions should work in an accountable way, in order to increase the public trust in them. This is possible only when the attention of the citizens is focused on the way those in power make decisions. Monitoring of the work of the institutions and the feedback sent to them are the foundation for the successful coordination of their priorities with the issues important for the society.

IPED monitors the work of the National Assembly, the Central Electoral Commission, the National Audit Office and other institutions that play a key role in organizing the democratic process and governance of the country. We monitor and publish information on the activities of the members of parliament, the legislative process and the way public resources are spent. We work on advocacy initiatives for the development of the democratic institutions in Bulgaria.

Open Parliament

Category: Monitoring the work of public institutions

Starting date: January 1, 2012

Open Parliament is an online tool for independent analysis of data structured in specific profiles of the MPs, tracking their links with the public and private sector and their parliamentary activities. The Open Parliament – Civic Voices blog is part of the platform and seeks to concentrate the public debate on the use of open data in citizen journalism. The blog is an independent online media that provides information on the work of the legislature and the government in the country, investigates institutional abuses and protects the public interest.

БОРКОР – МЕЖДУ МИТОВЕТЕ И КОРУПЦИОННИТЕ РЕАЛНОСТИ

Category: Monitoring the work of public institutions

Published: 2012

Докладът „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“ е резултат от независим граждански мониторинг върху дейностите по създаването на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – БОРКОР и реализираните от Центъра публични политики.

Основната задача на мониторинга бе да установи какъв е институционалният профил на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност; да идентифицира целите и задачите на структурата; размера на публичния ресурс, насочен към нея и административния капацитет на институцията; да направи независимо заключение относно степента на реализация на поставените цели и да оцени значението на БОРКОР, като интегрална част от националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Why the Supreme Judicial Council (SJC) Lost the Fight against Corruption in the Judicial System

Category: Monitoring the work of public institutions

Published: 2011

След всеки доклад на ЕК се изготвят графици с нови неотложни мерки за реформа в съдебната система и борба с корупцията. Според установения от България управленски механизъм тези мерки се изработват съвместно от изпълнителната власт и представители на съдебната власт. Всички заинтересовани – ВСС, МП, Прокуратура, МВР, ДАНС, Агенция ”Митници” и др., правят своите предложения, които се обобщават от Междуведомствения координационен екип за изпълнение на показателите за 90 напредък и се приемат с решение на правителството. И тук общественият консенсус свършва зад стените на кабинетите.

Вместо с послания за съгласие медийната среда е изпълнена с конфронтационни изявления и открити атаки от изпълнителната власт – в лицето на министъра на вътрешните работи срещу съдебната власт. Този явен конфликт задълбочава още повече недоверието в институциите и в тяхната способност да се справят със задачите на реформата.

Civil Monitoring on the Program for Realization of the Strategy of Anti- Corrupt Fighting within the Judicial System

Category: Monitoring the work of public institutions

Published: 2006

Докладът от гражданския мониторинг се състои от две части. Първата част синтезирано представя информация и коментар за изпълнението на отделните мерките в Програмата за реализация на Стратегията за борба с корупцията в съдебната система, към 31 май 2005 г. Направени са основни изводи и препоръки.

Втората част представя резултатите от медиен мониторинг на отразяването на дейността на ВСС и борбата с корупцията в съдебната система, за периода ноември 2005 г. – май 2006 г.