IPED’s team worked on a report based on the monitoring of political advertising during the electoral campaign for the regular parliamentary elections in April, 2021. We also followed the political messages in the period when the 45th National Assembly began its work, as well as during the time when the parties were preparing for the early parliamentary elections on July 11, 2021. Our focus was placed in particular on paid political content in Facebook – the social media most widely used in Bulgaria.

The purpose of the study was to clarify whether and how political parties in Bulgaria used the new communication tools to reach their target audiences and to influence voters during the electoral campaign.

The report can be found HERE (in Bulgarian).

В прикачения файл може да се запознаете с данните, анализ и препоръки за подобряване на изборния процес, които екипът на Институт за развитие на публичната среда представи на пресконференция на 22-и ноември, 2019 г.

Разгледайте презентацията

The data we have announced at the press-conference on 4th of June, 2019, as well as a short excerpt of and the whole the sociological survey conducted by Alpha Research and ordered by IPED during the election campaign, can be found in the attached files.

The subject of this study are the public policies in Bulgaria, implemented on municipal level in support of the Roma communities in disadvantaged position. The document analyzes how funds for Roma inclusive policies, provided mainly by the EU funding programs, are being allocated, distributed and spent. In the process of clarifying these questions, our team highlights some of the main issues that hinder the effective implementation of the National Strategy for Roma Integration but also remain out of the attention of the public institutions, the Media and the Bulgarian society.

At the end of the study our team has published a section with conclusions and recommendations, that could improve the process of policy implementation towards the Roma social inclusion. The goal of IPED is also to propose an up-to-date and objective starting point for a responsible and data-driven debate over one of the most polarizing subjects in the Bulgarian society – the Roma communities social inclusion towards the rest of the population.

The study (published in Bulgarian) is prepared by a team of the Institute for Public Environment Development and implemented in partnership with the Roma-Lom Foundation. It is part of the project: “Strengthening the Civil Control over the EU Support for the Roma Communities”, supported by the Open Society Foundations.

Доклад “Пари, мерки, политики: Докъде стига подкрепата за ромските общности”

В доклада „Партийното финансиране в България”, авторите от Институт за развитие на публичната среда представят дефицитите в системата за финансиране на политическите субекти в страната, добър международен опит в това отношение, както и своите препоръки за реформа в тази област.

В последните години е налице необходимост от обществен дебат и промени, както в размера на държавната субсидия за политическите партии, така и като цяло в модела на партийно финансиране. Надяваме се, че проучването ни ще подпомогне усилията за намиране на по-добри решения за реформа в сферата на партийното финансиране в страната.

Изследването е част от проект „Укрепване на гражданския и институционален капацитет за свободни и честни избори“, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, осъществен с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

В настоящия текст „Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни“ авторите – доц. д-р. Калоян Харалампиев (Софиийски университет “Св. Климент Охридски”) и доц. д-р Ангел Марчев (Университет за национално и световно стопанство), детайлно представят как се планира и провежда едно емпирично изследване. Описани са въпросите, на които трябва да си отговорим когато планираме изследване, както и тези, на които трябва да отговаря самото изследване.

Надяваме се настоящият текст да подпомогне дейността на гражданските активисти, НПО, журналисти и други заинтересовани в усилията им да придобият умения за изследване и използване на данни за застъпничество и да усилят посланията си към публиката.

Наръчникът е част от проект „Укрепване на гражданския и институционален капацитет за свободни и честни избори“, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, осъществен с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни

This study was conducted by the Institute for Public Environment Development as a part of the project “The League of Roma Observers – Supporting Fair Electoral Process”

The goal of the study is to outline certain aspects of the current state-of-play of Roma integration policies in Bulgaria in view of a radically changed international and domestic political context. In particular, our goal is to present a set of findings, conclusions and recommendations for the improvement of measures undertaken in this area.

Garmen, Orlandovci and Kyustendil are essentially local case-studies that are nevertheless symptomatic in their nature. They share a number of features and lead to a set of general conclusions and recommendations that can apply to both the affected Roma communities and the general policy on Roma integration in Bulgaria.

You can find the complete study here (in English).

За втора поредна година по поръчка на Институт за развитие на публичната среда и финансирано с проектни средства на организацията агенция Алфа Рисърч провежда национално представително проучване за информираността и ролята на кампанията за Президентските избори и Националния референдум. Настоящото изследване е проведено в периода 19 – 24 октомври 2016г. сред 1013 пълнолетни граждани от цялата страна.

Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица. Алфа Рисърч носи отговорност за данните и интерпретацията, публикувани на нейния сайт, но не и за избирателно или манипулативно използване на тези данни.

С изследването на агенция Алфа Рисърч можете да се запознаете от уебстраницата на самата агенция или от прикачените файлове.

На 30.05.2016 г. по сезиране от страна на президента на Република България, Конституционният съд образува дело № 8/2016 г. за установяване на противоконституционност на решението за провеждане на национален референдум, прието от Народното събрание на 12 май 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 37 от 2016г.), в частта по т. 2, 4 и 6, относно приетите с акта въпроси, както следва:

  • по т. 2: „Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120?“;
  • по т. 4: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите?“;
  • по т. 6: „Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и началниците на районнитеуправления в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“.

Институтът за развитие на публичната среда бе поканен от Конституционния съд, за да изпрати свое писмено становище, тълкуващо въпроси от образуваното дело. С изпратеното до КС становище на организацията ни ще можете да се запознаете като изтеглите прикачения по-долу документ.

Становище

Какво представляват “историите с данни”? Може би разкази, които се базират на данните? Това ли обаче е пълният отговор на въпроса, защото и „данните”, и „историите”, не са еднозначни понятия.

Какво може да направи една история, изпълнена с данни, по-интересна и полезна за публиката?

Настоящият текст представя примери, които да послужат за лесен и бърз анализ и визуализация на данни при тяхното използване за успешно провеждане на застъпнически кампании, усилване на прозрачността на работата на институциите, ангажираността на гражданите, ефективността в избора на начин за реализация на политики. Той ще очертае някои методи за визуализация на данните и представянето им по достъпен и разбираем начин.

Надяваме се “История с данни” да подпомогне дейността на гражданските активисти, НПО и заинтересованите в усилията им да придобият умения за изследване и използване на публични данни за застъпничество и да усилят посланията си към публиката.

“История с данни” е част от проект “Когато данните срещнат гражданите”, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, осъществен с финансовата подкрепа на “Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство”.

История с данни

На вниманието ви представяме националното представително изследване на агенция Алфа Рисърч за обществено-политически нагласи преди местния вот и националния референдум.

Проучването бе възложено и финансирано от Института за развитие на публичната среда и е проведено в периода 1-5 октомври (2015 г.) сред 1026 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка, с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица.

На 29 май, в рамките на семинар “Журналистиката среща данните – част 1”, екипът ни разработи обучителен модул, улесняващ работата с данни в Excel. На последващите видео материали ще можете да се запознаете с онагледени и полезни примерни функционалности, които подпомагат работа с програмата. За целта на обучението е използван примерен регистър на местата за настаняване според данни на Министерството на туризма на Република България.

1. Първа стъпка – Представяне на Портал за отворени данни на Република България, даунлоуд на примерна база и импортиране на данните (CSV) в Excel.

2. Втора стъпка – Методи за филтриране и сортиране на данни. Основна цел е да се извлекат конкретни данни и да бъдат подредени според нуждите на потребителя.

3. Трета стъпка – Използване на цветове като филтри.

4. Четвърта стъпка – Намиране и преименуване е функция, която позволява да бъдат намерени елементи от данните и да бъдат приведени в общ вид.

5. Пета стъпка – Функцията SUBTOTAL ни показва междинна сума. Функцията е полезна, когато се работите с филтриран списък – SUBTOTAL сумира само видимите величини.

6. Шеста стъпка – Пренасяне на данни от едно работно поле в друго. Промяна направена в първото работно поле се отразява и във второто. Функции за събиране и изичсляване на средна стойност.

7. Логически функции в помощ на валидирането на данни. IF и AND функции като част от методите за проверка коректността на предоставените данни.

8. Разделяне на данните от дадена колона по зададен каритерий.

9. Намиране и преименуване – функция, която позволява да бъдат намерени елементи от данните и да бъдат приведени в общ вид.

10. Намиране на дума. Функция ISNUMBER, в комбинация със SEARCH за проверка дали дадена дума съществува в конкретна клетка. Функцията връща резултат TRUE/FALSE.

11. Логическа проверка и сливане на колони.

В допълнение от прикачения по-долу документ, бихте могли да използвате полезна информация – “Бърза помощ” за отворените данни. В документа е събрана основна информация за това, къде да търсим данни, някои особености при импортирането на CSV, полезни функции, основни файлови формати и т.н.

References: https://www.youtube.com/embed/2pMWl93n9vc?list=PLPo5tOaFvwFR1Ugfxz0yx2FJCJWPUSDVk

На прикачените файлове ще можете да се запознаете с концепция за подготвената от ИРПС стажантска програма по публични политики и гражданско участие. Целта на екипа ни е програмата да бъде провеждана до 2 пъти в годината, в зависимост от броя на кандидатите и тяхната възможност да се включат пълноценно в нея.

Ако Вие или Ваши познати и колеги проявявате интерес към стажантската програма, можете да изпратите CV и кратко мотивационно писмо (в свободна форма) до 22 септември на един от следните адреси:

iassen@iped.bg – Ясен Лазаров – координатор на програмата;

iped@iped.bg – Институционална електронна поща на ИРПС.

Концепция на стажантска програма по публични политики и гражданско участие

Изследването и анализът на недействителните бюлетини от изборите за народни представители през октомври, 2014 г. е от съществена важност за изготвянето на предложения за подобряване на изборния процес.

В прикачения документ, може да намерите анализа на ИРПС, направен въз основа данните от окончателните протоколи публикувани от Централната избирателна комисия.

Във връзка с високия брой недействителни гласове, екипът ни направи предложение, представено на Обществения съвет (ОС) към Централната избирателна комисия (ЦИК) и изпратенo до членовете на ЦИК с Уведомително писмо относно решенията на ОС от проведено на 2 декември 2014 г. заседание, за теренен анализ на недействителните бюлетини от изборите за народни представители, проведени на 5-ти октомври, 2014 г.

Анализ на недействителни бюлетини от изборите за Народно събрание

On the 4th of July, 2014 representatives of the Institute for Public Environment Development participated in the coordination meeting of the Commission for Personal Data Protection in which it was stated that complaints and reports of unlawful use of personal data during the European elections amounted for a total of 1380 signals. The Commission for Personal Data Protection decided to conduct full inspections of all parties and coalitions that were registered for the European elections in 2014.

In addition to clarifying the particular cases of these signals and complaints, inspections were directed also over the compliance with the Law of Personal Data Protection by these parties, registered as data controllers. IPED representatives were invited by the Commission to carry out civic monitoring of the measures that were implemented by it. Thus, observers from the civic sector were participating for the first time in the inspections of the Commission for Personal Data Protection. The Commission appointed the inspections to 4 teams, which consisted a member of the Commission, other administrative employees and observers from the NGO sector.

In the attached file, you can review the report of the Institute for Public Environment Development, related to the civic monitoring of the Commission’s work. It is published in Bugarian.*

The author of the report is our expert – Lubomir Avdzhiisky.

Автор на изготвения доклад е Любомир Авджийски

С представените резултати от проучаването на Институт за развитие на публичната среда – “Парите в предизборните кампании през 2014г.”, можете да се запознаете от прикачения документ.

Презентация Парите в предизборните кампании през 2014г.

On the attached files you may review:

* The prepared by IPED desk-research of good European practices for more effective social integration of the refugees in 5 European capitals – Paris, Berlin, Vienna, London and Rome.

* The outputs of a qualitative research for the perspectives of social integration for refugees and asylum seekers, among interested groups on the territory of Sofia, conducted by the “Alpha Research” agency.

The documents (in Bulgarian) were prepared as part of the project: “Increasing the institutional capacity of local authorities to implement mechanisms in defense of refugees and asylum seekers”. The project was supported by the Sofia Municipality, under the “Program Europe”, 2014.

На 21 октомври, 2014г. от 12 часа в БТА, Институтът за развитие на публичната среда даде пресконференция на тема „Проби ли преференцията – заключения от анализ на резултатите от изборите и наблюдение на изборния процес“

На прикачените документи ще можете да се запознаете с информация по следните теми:

* Как беше използвана преференцията от гласувалите за различни партии и коалиции; бяха ли запознати избирателите с тази възможност; рискове пред отчитането на преференциите, установени по време на наблюдението на изборите и анализа на протоколите на РИК и СИК;

* Има ли бъдеще преференцията след силната атака от партийните апарати;

* Предложения за промени в Изборния кодекс, които да гарантират правото на избирателите да посочват предпочитан кандидат в пропорционалната листа.

Евроизбори 2014 – заключения от граждански мониторинг върху кампанията и изборния ден;

Прикачените файлове съдържат обобщени данни от независимия граждански мониторинг върху кампанията и изборния ден, както и анализ на партийните отчети пред сметната палата.

Можете да се запознаете и с „Изследване върху поведението на политическите партии и политическите лидери в социалните медии по време на Европейските избори 2014 г.” Автор на изследването е Николета Абрашева, aсистент в изследването – Елена Андонова.

Този материал бе разработен в Института за развитие на публичната среда като проект за „Наръчник на секционните избирателни комисии” и предложен на ЦИК като алтернативна, евентуално по-удобна за ползване форма на Методическите указания на ЦИК за СИК. Впоследствие ЦИК предпочете да издаде Методическите указания в познатата от предишни избори структура, а в ИРПС преценихме, че нашият текст може да е полезен за наблюдатели, застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, както и за всички, които се интересуват от техниката на
провеждането на изборите на ниво секция.

Текстът бе написан въз основа на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 21 февруари 2014 година, а тази онлайн версия е съобразена с Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната, приети с Решение № 324-ЕП от 9 май 2014 г. на ЦИК, допълнени и поправени с Решение № 340-ЕП от 12 май 2014 г. на ЦИК, с изборните книжа и други документи, публикувани на сайта на ЦИК.

Автори на публикувания труд са Стоил Стоилов и Велко Милоев.

Наръчник на секционните избирателни комисии

On this page, we will publish the protocols of the Civil Council’s meetings (in Bulgarian), so that all interested parties may receive information about its’ activity.

  1. 31-03-2014
  2. 02-04-2014
  3. 08-04-2014
  4. 15-04-2014

Докладът “Оценка на въздействието на изборните правила – стари и нови норми” е изготвен през 2014г. от екипа на Института за развитие на публичната среда. Документът разглежда и оценява функцията и въздействието на изборните правила, по които бяха проведени парламентарните избори от 2013г., както и въведените промени с приемането на нов Изборен кодекс на 04.03.2014г. от Народното събрание на Република България.

С изработения от ИРПС доклад, можете да се запознаете, като изтеглите прикачения файл. Прикачен е и протокол на организираната от ИРПС Кръгла маса, в рамките на която бе представен доклада на организацията.

В прикачения файл можете да се запознаете с позицията на Институт за развитие на публичната среда, представена на кръгла маса на 24 февруари 2014г., по време на дебата „Изборните правила – какво очакват гражданите и какво (не)направиха политиците“.

На прикачения файл ще можете да се запознаете с препоръките на Институт за развитие на публичната среда, по отношение на проекта за нов Изборен кодекс.

Становище на Институт за развитие на публичната среда

Докладът “СВОБОДНИ МЕДИИ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ – Изследване на практиките за медийно отразяване на избори в десет европейски държави” е изготвен по проект „Свободни медии за честни избори – застъпническа кампания за промяна на правилата за отразяване на избори в медиите и осигуряване на равнопоставен достъп на всички участници до политическия процес”, подкрепен от Балканския тръст за демокрация.

С целия текст на доклада и с кратко негово резюме може да се запознаете, като отворите прикачените файлове.

Институт за развитие на публичната среда обяви резултатите от граждански мониторинг на медийното отразяване на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори от 12 май 2013 г.

На 21-ви юни, 2013 г. в своя пресконференция, Институт за развитие на публичната среда обяви резултатите от граждански мониторинг на медийното отразяване на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори от 12 май 2013 г.

Мониторинг на медийното отразяване на предизборната кампания

Свободата на изразяване и свободата на медиите са основополагащи за демократичното функциониране на институциите. Оценяването на медийното отразяване на изборите е фундаментална част от методологията за наблюдението им.

Медиите имат важна роля във всички видове избори. Ето затова всеки опит за изборно наблюдение, трябва да отдели значително внимание на медийното отразяване на изборния процес.

Настоящата методология е изработена на база на Наръчника за медиен мониторинг (http://www.osce.org/odihr/elections/92060?download=true) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и опита на Институт за развитие на публичната среда от наблюдение на избори.

Методологията е предназначена за използване от независими наблюдатели на изборите. Може да послужи и на всеки, който е заинтересован от оценка на отразяването на изборите в медиите.

Мониторинг на медийното отразяване на предизборната кампания

На прикачените файлове ще можете да се запознаете със заключенията на Института за развитие на публичната среда от осъщественото наблюдение на изборите в България и чужбина – организация на процеса, институционални реакции и нарушения.

Какво „говорят” числата – активност, тежест на един мандат, невалидни бюлетини, даренията в кампанията, наблюдатели и др. ?

Ще можете да се запознаете и с препоръките на ИРПС за подобряване на изборния процес и промяна в законодателството.

Тези данни ще бъдат представени от екипа на ИРПС на пресконференция на 27.05.2013г. в София-прес.

На прикачения файл ще можете да се запознаете с извършеното от ИРПС “Изследване върху поведението на политическите партии в социалните медии по време на предсрочните парламентарни избори 2013“.

  • Автор на изследването е Николета Абрашева;
  • Асистент в изследването – Елена Андонова.

На прикачения файл ще можете да се запознаете с програма на хакатона, организиран от Институт за развитие на публичната среда – “Гласувай за X секунди!”

Програма “Гласувай за X секунди!”

On the attached files, you may find a set of recommendations (in Bulgarian language), made by the Institute for Public Environment Development, concerning the Bulgarian Law On Direct Participation Of Citizens In National Government And Local Self-Government. These recommendations aim to guarantee the rights of citizens, when using the instruments of direct democracy.

We are publishing as well a presentation from the monitoring carried by the IPED over the institutional organization and conduct of the national referendum in Bulgaria (27th of January, 2013).

There is also a list with all the mistakes in the protocols, as well as the results of our pilote media monitoring over the informational campaign for the referendum.

 

На 14-ти ноември, 2012г. експертите от екипа на ИРПС проведоха среща с представители на Централната избирателна комисия, за да обсъдят предложената от ЦИК работна концепция за разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и провеждането на национален референдум. В рамките на дискусията ИРПС представи на комисията своите предложения и коментари по отношение на концепцията, с които можете да се запознаете тук.

Предложения на Институт за развитие на публичната среда

On the attached file you may download the report (in Bulgarian language) “Civil monitoring over the used by the Government system for public information about the administration of sources from the EU structural funds”. The report is prepared by team of experts of the Institute for Public Environment Development and is supported by the Open Society Institute – Sofia.

ДОКЛАД ПО СЛЕДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ

Here you may find the attached materials (in Bulgarian), prepared by the Institute for Public Environment Development for the project “Civil Monitoring Over the Activities of the State Energy and Water Regulatory Commission – Observation of the Performance of the Еngagement of the Citizens in the Advisory Procedure and the Activities of SEWRC, Еnsured by the Law”.

Доклад

Информационна брошура

Доклад – оценка

Във връзка с разработването на проект на Закон за столицата на
Република България, Институт за развитие на публичната среда направи две
проучвания:

От прикачените файлове ще можете да свалите и:

Here you may find the attached materials (in bulgarian), prepared by the Institute for Public Environment Development for the project “The Scandal with “Krasio from Pleven” – or Why the Supreme Judicial Council (SJC) Lost the Fight against Corruption in the Judicial System” .

Институт за развитие на публичната среда заедно с Фондация „14-ти януари” (http://14january.net/) , НПОлинкс (http://www.ngolinks.eu/) и блогърите Боян Юруков (http://yurukov.net/blog/) , Пейо Пеев (http://blog.peio.org/) и Емил Георгиев (http://delibertate.info/) , стратираха инициативата „Отворени данни – Избори в България”.

Апелираме към “Информационно обслужване” АД да отвори данните, свързани с изборите в България, предоставяйки ги чрез сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) за повторна употреба, във машинно-читаем формат според стандартите за отворени данни.

С целия текст на изпратените писма до Информационно обслужване АД и до ЦИК, можете да се запознаете тук:

On the attached file you will find the document (in Bulgarian) “Elections in Bulgaria – Conclusions, Recommendations and Remarks”, prepared by the Institute for public environment development.

Избори в Бъгария – констатации, препоръки и коментари

On the attached file you will find the report (in Bulgarian) “BorCor – between the myths and corruption reality in Bulgaria”, prepared by the Institute for public environment development.

БОРКОР – между митовете и корупционните реалности

You may find the attached materials, prepared by the Institute for Public Environment Development for the project “Civil Monitoring on the Program for Realization of the Strategy of Anti- Corrupt Fighting within the Judicial System”.