И още...

ИРПС осъществява и инициативи, които са извън рамките на описаните по-горе. Те включват изследвания на политиките, прилагани в подкрепа на общности в уязвимо положение, различни практики от сферата на местното самоуправление и други.

Зона за данни

Начало: 2023 г.

Платформата „Зона за данни” е разработена от Институт за развитие на публичната среда в рамките на проект „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании на гражданските организации”. Нейната цел е да предостави на гражданските активисти синтезирана информация и бърз достъп до методи и инструменти за работа с данни.

Платформата съдържа видео и текстови обучителни материали за източниците на институционални бази данни и начини за тяхната обработка и визуализация; примери за добри практики на НПО, използващи данни; каталог на регистри, които могат да бъдат полезни за работата на гражданските организации.

 

Проект „Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании” се изпълнява от „Институт за развитие на публичната среда” и се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г. Повече за фонда и проекта може да откриете на www.activecitizensfund.bg.

Пари, мерки, политики: Докъде стига подкрепата за ромските общности?

Публикуван: 2019 г.

Обект на  изследването са публичните политики в България, които се прилагат на местно ниво в подкрепа на ромските общности в уязвимо положение. Анализира се по какъв начин се разпределят и разходват средствата, насочени за осъществяване на интеграционните дейности и получавани преди всичко по линия на европейските програми за финансиране. В процеса по изясняване на този въпрос, екипът ни извежда на преден план някои от съществените проблеми, които спъват ефективното прилагане на НСИР, но остават извън вниманието на институциите, медиите и обществеността.

В края на изследването е публикуван раздел със заключения и препоръки на ИРПС, които биха могли да подобрят процеса по прилагане на политики за социалното включване на ромите. Стремежът на екипа ни е, проучването да предложи актуална и обективна отправна точка за воденето отговорен дебат по една от най-поляризиращите българското общество теми – тази за ромското приобщаване към останалата част от населението.

Проучването е изготвено от екипа на Институт за развитие на публичната среда и осъществено в партньорство с Фондация „Рома-Лом“. То е част от проекта: „Усилване на гражданския контрол върху изразходването на европейски средства в подкрепа на ромските общности“, подкрепен от Фондация „Отворено общество“.

Проучване на случаите в Гърмен, Орландовци и Кюстендил

Публикуван: 2015 г.

Целта на проучването е да очертае някои аспекти от състоянието, в което се намират политиките за интеграция на ромите в България в коренно променения международен и вътрешно-политически контекст. По-конкретно, екипът ни е включил констатации, изводи и препоръки за подобряване на дейността в тези сфери.

Случаите „Гърмен”, „Орландовци” и „Кюстендил” са локални, но симптоматични по своя характер. Те очертават общи характеристики и водят до общи изводи и препоръки, които касаят не само конкретните ромски общности, а се отнасят до цялостната политика по интеграция на ромите в страната ни.

Социална интеграция на бежанците – добри практики и местни политики в пет европейски столици

Публикуван: 2014 г.

Докладът на Институт за развитие на публичната среда  „Социална интеграция на бежанците – добри практики и местни политики в пет европейски столици” е сравнително проучване на добри европейски практики за по-ефективната социална интеграция на бежанците в пет европейски града – Париж, Берлин, Виена, Лондон и Рим. Документите са изготвени по проект „Повишаване на институционалния капацитет на местната власт и прилагане на механизми за закрила на търсещи убежище”, подкрепен от Столична община по Програма Европа, 2014 г. В рамките на проекта беше проведено и качествено изследване от агенция „Алфа Рисърч” сред заинтересованите страни на територията на Столична община за перспективи пред интеграцията на бежанци и търсещи убежище. По темата бе проведена и кръгла маса. С материалите по проекта можете да се запознаете ТУК.