Парите и медиите

В интерес на обществото е публичните ресурси да се управляват ефикасно и ефективно. Нашият екип се стреми да фокусира публичното внимание върху държавните средства, които се разходват в различни сфери, една от които е финансирането на политическите партии в страната. Следим за конфликт на интереси между взимащите решения и частния сектор.

Сред дейностите на ИРПС са анализи на данните от годишните и изборните отчети на политическите партии и изследвания на правилата за финансиране на политическите субекти. Следим как партиите разходват средства за медии и може ли така да влияят върху медийната среда. Анализираме данни от съществуващите публични регистри в тези сфери.

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ КАМПАНИИ

Институт за развитие на публичната среда провежда независим граждански мониторинг на медийното отразяване на предизборните кампании, както и средствата, които политическите субекти отделят за публичното си присъствие.

ПАРИТИЙНОТО ФИНАНСИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Категория: Парите и медиите

Публикуван: 2017 г.

В доклада „Партийното финансиране в България”, авторите от Институт за развитие на публичната среда представят дефицитите в системата за финансиране на политическите субекти в страната, добър международен опит в това отношение, както и своите препоръки за реформа в тази област.

В последните години е налице необходимост от обществен дебат и промени, както в размера на държавната субсидия за политическите партии, така и като цяло в модела на партийно финансиране. Надяваме се, че проучването ни ще подпомогне усилията за намиране на по-добри решения за реформа в сферата на партийното финансиране в страната.

СВОБОДНИ МЕДИИ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ

Категория: Парите и медиите

Публикуван: 2017 г.

Докладът “СВОБОДНИ МЕДИИ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ – Изследване на практиките за медийно отразяване на избори в десет европейски държави” е изготвен по проект „Свободни медии за честни избори – застъпническа кампания за промяна на правилата за отразяване на избори в медиите и осигуряване на равнопоставен достъп на всички участници до политическия процес”, подкрепен от Балканския тръст за демокрация.

ПАРТИЙНАТА СУБСИДИЯ - АНАЛИЗИ

В поредица, стартирала през 2013 г., екипът на Институт за развитие на публичната среда проследява законодателната рамка, дефицитите, необходимите промени по отношение на държавната субсидия, която политическите партии получават.

Въпросът за партийните субсидии в последните години е от особено значение за парламентарно представените (и не само) партии. Този техен интерес се засилва с приближаването на всеки вид избори, защото от подобен дебат се извличат политически дивиденти. Политическото говорене по темата обаче се фокусира изключително върху размера на субсидията. Не се наблюдават реални намерения за въвеждане на нова система за партийно финансиране. Такава следва да обвързва основанието за получаване и размера на партийната субсидия с функциите, които да изпълняват партиите.