Проследяване на работата публичните институции

Ключова дейност на ИРПС е насочена към проследяването на публичните институции. Екипът ни счита, че за повишаването на доверието в тях е необходимо те да работят по отчетен начин. Това е възможно само когато вниманието на гражданите е насочено към начина, по който властимащите взимат решения. Мониторирането на работата на институциите и обратната връзка към тях е и в основата на успешното съгласуване на приоритетите им с важните за обществото въпроси.

ИРПС следи работата на Народното събрание, Централната избирателна комисия, Сметната палата и други институции, които имат ключова роля в организацията на демократичния процес и управлението на страната. Следим и публикуваме информация за дейността на народните представители в парламента, законодателния процес и начина, по който се разходват публични ресурси. Работим по застъпнически инициативи в полза на развитие на демократичните институции в България.

ОТВОРЕН ПАРЛАМЕНТ

Категория: Проследяване на работата публичните институции

Начало: 1 януари 2012 г.

Отворен парламент е онлайн платформа за независим анализ на данни, структурирани в конкретни профили на депутатите, проследявайки връзките им с публичния и частния сектор и тяхната парламентарна дейност. Блогът “Отворен парламент – граждански гласове” – е част от платформата и се стреми да води дебата за употребата на отворени дани в гражданската журналистика. Блогът е независима онлайн медия, предоставяща информация за работата на законодателната и изпълнителната власт в страната, разследвания на институционални злоупотреби и защитаваща публичния интерес.

БОРКОР – МЕЖДУ МИТОВЕТЕ И КОРУПЦИОННИТЕ РЕАЛНОСТИ

Докладът „БОРКОР – между митовете и корупционните реалности“ е резултат от независим граждански мониторинг върху дейностите по създаването на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – БОРКОР и реализираните от Центъра публични политики.

Основната задача на мониторинга бе да установи какъв е институционалният профил на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност; да идентифицира целите и задачите на структурата; размера на публичния ресурс, насочен към нея и административния капацитет на институцията; да направи независимо заключение относно степента на реализация на поставените цели и да оцени значението на БОРКОР, като интегрална част от националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

ЗАЩО ВСС ЗАГУБИ БИТКАТА С КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

След всеки доклад на ЕК се изготвят графици с нови неотложни мерки за реформа в съдебната система и борба с корупцията. Според установения от България управленски механизъм тези мерки се изработват съвместно от изпълнителната власт и представители на съдебната власт. Всички заинтересовани – ВСС, МП, Прокуратура, МВР, ДАНС, Агенция ”Митници” и др., правят своите предложения, които се обобщават от Междуведомствения координационен екип за изпълнение на показателите за 90 напредък и се приемат с решение на правителството. И тук общественият консенсус свършва зад стените на кабинетите.

Вместо с послания за съгласие медийната среда е изпълнена с конфронтационни изявления и открити атаки от изпълнителната власт – в лицето на министъра на вътрешните работи срещу съдебната власт. Този явен конфликт задълбочава още повече недоверието в институциите и в тяхната способност да се справят със задачите на реформата.

MОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Докладът от гражданския мониторинг се състои от две части. Първата част синтезирано представя информация и коментар за изпълнението на отделните мерките в Програмата за реализация на Стратегията за борба с корупцията в съдебната система, към 31 май 2005 г. Направени са основни изводи и препоръки.

Втората част представя резултатите от медиен мониторинг на отразяването на дейността на ВСС и борбата с корупцията в съдебната система, за периода ноември 2005 г. – май 2006 г.