Ние сме екипът на Институт за развитие на публичната среда – Ива, Диана, Лилиан и Ясен. Задено работим за увеличаване на гражданското участие в управлението, ограничаване на влиянието на парите в политиката и за осигуряване на честен изборен процес.

Мисията на организацията включва и разработването и прилагането на механизми за отчетност на публичните институции и граждански контрол върху дейността им.

Повече от 10 години работим в сферата на независимото наблюдение на изборния процес в България и развиваме мрежа от доброволци – независими наблюдатели. Поставили сме фокус върху защитата на избирателните права на гражданите и посочването на рисковете от порочни практики пред изборния процес. С анализите и изследванията си целим да подкрепим експертния дебат в сферата на изборното законодателство и процедури.

Институт за развитие на публичната среда е учреден на 04.04.2003 г. в гр. София, а през 2018 г. е вписан и в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Начело на сдружението е Управителният съвет, съставен от 5 човека, представители на различни професионални сфери в страната. Кои са членовете в нашия Борд, може да разберете ТУК.

С нашия устав може да се запознаете тук. Всички отчети на организацията са публични, като повече информация за дейността и годишните доклади на Сдружението може да намерите на страницата на Агенцията по вписванията.

Нашите организационни документи можете да откриете тук.

Основни моменти в работата ни

2011 - 2021 Независимо физическо наблюдение на изборите.

Повече за нашите инициативи можете да откриете тук. Повече информация за нашите изследвания можете да откриете тук.

2017

Партийното финансиране в България – изследване на законодателната рамка на системата на финансиране на политическите субекти в България, добър международен опит, препоръки за реформа в сферата.

2016 - 2019

- Проучване на събитията, случили се през 2015 г. в Гърмен, Орландовци и Кюстендил – проучване на състоянието на политиките за интеграция на ромите в България в променения международен и вътрешно-политически контекст
- Пари, мерки, политики: Докъде стига подкрепата за ромските общности?  – изследване са публичните политики в България, които се прилагат на местно ниво в подкрепа на ромските общности в уязвимо положение.

2014

Оценка на въздействието на изборните правила – стари и нови норми – изследване на правилата, по които са проведени парламентарните избори през 2013 г., както и на въведените промени в Изборен кодекс от 2014г.

2013

- Свободни медии за честни избори – изследване на практиките за медийно отразяване на избори в 10 европейски държави
- Създаване на платформата Аз гласувам

2012 Публикации

- Изборните правила в България — въздействие и необходимост от промяна – изследване на изборното законодателство в страната и препоръки за промени
- БОРКОР – между митовете и корупционните реалности – изследване върху създадения и прилаган комплексен модел за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – проект БОРКОР

2011 Създаване на Отворен парламент

Отворен парламент e платформа за независим анализ на данни за дейността на народните представители и законодателния процес.

2003 - 2009 Началото...

Изследвания в следните сфери:

 • Съдебна реформа
 • Политиките и практики на местно ниво
 • Прозрачност и отчетност на институциите
 • Утвърждаване принципите на демократичния правов ред

2003 Учредяване

Институт за развитие на публичната среда е учреден на 04.04.2003 г. в гр. София.

Мисия и цели

мисия

Мисията на организацията е да развива културата на гражданското участие в процеса на вземане на решения; разработване и прилагане на механизми за отчетност на публичните институции и контрол върху дейността им; въвеждане на иновационни практики и модели в дейността на публичната администрация.

Институтът обединява усилията на лица с богат практически и теорeтичен опит в областта на публичната администрация, местното самоуправление и гражданското участие. Институтът притежава експертиза в областта на административната дейност, практиките и политиките на местно и регионално ниво.

Цели
 • Развитие на гражданската култура и утвърждаване на ценностите и принципите на демократичния правов ред;
 • Насърчаване на гражданския контрол и популяризиране на формите на гражданско участие в управлението;
 • Усъвършенстване на механизмите, осигуряващи прозрачност и отчетност в публичната среда;
 • Увеличаване капацитета на публичната администрация и подобряване управлението в публичния сектор;
 • Повишаване информираността на обществото по въпросите на европейските политики и застъпничество по обществено значими теми пред националните органи и органите на Европейския съюз;
 • Проучване и изследване на процесите в публичната среда и огласяване на състоянието й.

И още

организационни документи

Сдружение Институт за развитие на публичната среда е учредено на 04.04.2003 г., гр. София и регистрирано от Софийски градски съд, съдебно дело 4552. Сдружението е пререгистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията през 2018 г.

Повече информация за дейността и годишните доклади на сдружението може да намерите на интернет страницата на Агенцията по вписванията.

контакти
 • Телефон:

  +359 890 144 418

 • e-mail:

 • Адрес:

  гр. София, ул. Струмица 1А